Bảng giá quốc nội - Phòng vé máy bay Hải Tứ - HaiTu.com.vn

Bảng giá quốc nội
Bảng giá quốc nội
phong ve may bay tai Da Nang

      Đến Hạng ghế Lượt đi Lượt về Khứ hồi
ĐÀ NẴNG
TP. HCM M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
HÀ NỘI M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
BUÔN MA THUỘT M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
QUY NHƠN M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
NHA TRANG M          759,000       759,000     1,518,000
L          884,000       883,000     1,767,000
K          994,000       993,000     1,987,000
J       1,254,000    1,254,000     2,508,000
D       1,419,000    1,419,000     2,838,000
C       1,639,000    1,639,000     3,278,000
PLEIKU  M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
TP.HỒ CHÍ MINH
BUÔN MA THUỘT M          594,000       583,000     1,177,000
L          674,000       662,000     1,336,000
K          794,000       782,000     1,576,000
J          979,000       968,000     1,947,000
D       1,100,000    1,089,000     2,189,000
C       1,254,000    1,243,000     2,497,000
CẦN THƠ M          594,000       583,000     1,177,000
L          674,000       662,000     1,336,000
K          794,000       782,000     1,576,000
ĐÀ NẴNG P          594,000       594,000     1,188,000
E          704,000       704,000     1,408,000
Q          814,000       814,000     1,628,000
R          924,000       924,000     1,848,000
M       1,089,000    1,089,000     2,178,000
L       1,199,000    1,199,000     2,398,000
K       1,344,000    1,343,000     2,687,000
Z       1,364,000    1,364,000     2,728,000
I       1,529,000    1,529,000     3,058,000
D       1,969,000    1,969,000     3,938,000
C       2,354,000    2,354,000     4,708,000
ĐÀ LẠT Q          539,000       528,000     1,067,000
R          649,000       638,000     1,287,000
M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
J       1,254,000    1,243,000     2,497,000
D       1,419,000    1,408,000     2,827,000
C       1,639,000    1,628,000     3,267,000
HUẾ P          594,000       594,000     1,188,000
E          704,000       704,000     1,408,000
Q          814,000       814,000     1,628,000
R          924,000       924,000     1,848,000
M       1,089,000    1,089,000     2,178,000
L       1,199,000    1,199,000     2,398,000
K       1,344,000    1,343,000     2,687,000
D       1,969,000    1,969,000     3,938,000
C       2,354,000    2,354,000     4,708,000
HÀ NỘI P          990,000       990,000     1,980,000
E       1,210,000    1,210,000     2,420,000
Q       1,364,000    1,364,000     2,728,000
R       1,529,000    1,529,000     3,058,000
M       1,694,000    1,694,000     3,388,000
L       1,859,000    1,859,000     3,718,000
K       2,044,000    2,044,000     4,088,000
Z       2,046,000    2,046,000     4,092,000
I       2,409,000    2,409,000     4,818,000
D       3,179,000    3,179,000     6,358,000
C       3,729,000    3,729,000     7,458,000
HẢI PHÒNG  P          990,000       990,000     1,980,000
E       1,210,000    1,210,000     2,420,000
Q       1,364,000    1,364,000     2,728,000
R       1,529,000    1,529,000     3,058,000
M       1,694,000    1,694,000     3,388,000
L       1,859,000    1,859,000     3,718,000
K       2,044,000    2,044,000     4,088,000
J       2,354,000    2,354,000     4,708,000
D       3,179,000    3,179,000     6,358,000
C       3,729,000    3,729,000     7,458,000
NHA TRANG Q          539,000       539,000     1,078,000
R          649,000       649,000     1,298,000
M          759,000       759,000     1,518,000
L          884,000       883,000     1,767,000
K          994,000       993,000     1,987,000
D       1,419,000    1,419,000     2,838,000
C       1,639,000    1,639,000     3,278,000
PHÚ QUỐC M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
PLEIKU M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
J       1,254,000    1,243,000     2,497,000
D       1,419,000    1,408,000     2,827,000
C       1,639,000    1,628,000     3,267,000
QUY NHƠN M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
J       1,254,000    1,243,000     2,497,000
D       1,419,000    1,408,000     2,827,000
C       1,639,000    1,628,000     3,267,000
ĐỒNG HỚI P          990,000       979,000     1,969,000
E       1,210,000    1,199,000     2,409,000
Q       1,364,000    1,353,000     2,717,000
R       1,529,000    1,518,000     3,047,000
M       1,694,000    1,683,000     3,377,000
L       1,859,000    1,848,000     3,707,000
K       2,044,000    2,033,000     4,077,000
J       2,189,000    2,178,000     4,367,000
D       2,684,000    2,673,000     5,357,000
C       3,179,000    3,168,000     6,347,000
VINH P          990,000       979,000     1,969,000
E       1,210,000    1,199,000     2,409,000
Q       1,364,000    1,353,000     2,717,000
R       1,529,000    1,518,000     3,047,000
M       1,694,000    1,683,000     3,377,000
L       1,859,000    1,848,000     3,707,000
K       2,044,000    2,033,000     4,077,000
J       2,354,000    2,343,000     4,697,000
D       3,179,000    3,168,000     6,347,000
C       3,729,000    3,718,000     7,447,000
TUY HÒA M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
CÔN ĐẢO M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
CÀ MAU M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
RẠCH GIÁ M          594,000       583,000     1,177,000
L          674,000       662,000     1,336,000
K          794,000       782,000     1,576,000
CHU LAI M       1,089,000    1,078,000     2,167,000
L       1,199,000    1,188,000     2,387,000
K       1,344,000    1,332,000     2,676,000
HÀ NỘI
ĐÀ NẴNG P          594,000       594,000     1,188,000
E          704,000       704,000     1,408,000
Q          814,000       814,000     1,628,000
R          924,000       924,000     1,848,000
M       1,089,000    1,089,000     2,178,000
L       1,199,000    1,199,000     2,398,000
K       1,344,000    1,343,000     2,687,000
Z       1,364,000    1,364,000     2,728,000
I       1,529,000    1,529,000     3,058,000
D       1,969,000    1,969,000     3,938,000
C       2,354,000    2,354,000     4,708,000
CẦN THƠ P          990,000       979,000     1,969,000
E       1,210,000    1,199,000     2,409,000
Q       1,364,000    1,353,000     2,717,000
R       1,529,000    1,518,000     3,047,000
M       1,694,000    1,683,000     3,377,000
L       1,859,000    1,848,000     3,707,000
K       2,044,000    2,033,000     4,077,000
J       2,354,000    2,343,000     4,697,000
D       3,179,000    3,168,000     6,347,000
C       3,729,000    3,718,000     7,447,000
QUY NHƠN P          990,000       979,000     1,969,000
E       1,210,000    1,199,000     2,409,000
Q       1,364,000    1,353,000     2,717,000
R       1,529,000    1,518,000     3,047,000
M       1,694,000    1,683,000     3,377,000
L       1,859,000    1,848,000     3,707,000
K       2,044,000    2,033,000     4,077,000
J       2,189,000    2,178,000     4,367,000
D       2,684,000    2,673,000     5,357,000
C       3,179,000    3,168,000     6,347,000
ĐÀ LẠT P          990,000       979,000     1,969,000
E       1,210,000    1,199,000     2,409,000
Q       1,364,000    1,353,000     2,717,000
R       1,529,000    1,518,000     3,047,000
M       1,694,000    1,683,000     3,377,000
L       1,859,000    1,848,000     3,707,000
K       2,044,000    2,033,000     4,077,000
J       2,189,000    2,178,000     4,367,000
D       2,684,000    2,673,000     5,357,000
C       3,179,000    3,168,000     6,347,000
BUÔN MA THUỘT P          990,000       979,000     1,969,000
E       1,210,000    1,199,000     2,409,000
Q       1,364,000    1,353,000     2,717,000
R       1,529,000    1,518,000     3,047,000
M       1,694,000    1,683,000     3,377,000
L       1,859,000    1,848,000     3,707,000
K       2,044,000    2,033,000     4,077,000
J       2,189,000    2,178,000     4,367,000
D       2,684,000    2,673,000     5,357,000
C       3,179,000    3,168,000     6,347,000
ĐIỆN BIÊN Q          539,000       528,000     1,067,000
R          649,000       638,000     1,287,000
M          759,000       748,000     1,507,000
L          884,000       872,000     1,756,000
K          994,000       982,000     1,976,000
HUẾ P          594,000       594,000     1,188,000
E          704,000       704,000     1,408,000
Q          814,000       814,000     1,628,000
R          924,000       924,000     1,848,000
M       1,089,000    1,089,000     2,178,000
L       1,199,000    1,199,000     2,398,000
K       1,344,000    1,343,000     2,687,000
D       1,969,000    1,969,000     3,938,000
C       2,354,000    2,354,000     4,708,000
NHA TRANG P          990,000       990,000     1,980,000
E       1,210,000    1,210,000     2,420,000
Q       1,364,000    1,364,000     2,728,000
R       1,529,000    1,529,000     3,058,000
M       1,694,000    1,694,000     3,388,000
L       1,859,000    1,859,000     3,718,000
K       2,044,000    2,044,000     4,088,000
D       2,684,000    2,684,000     5,368,000
C       3,179,000    3,179,000     6,358,000

Phòng vé máy bay Hải Tứ là phòng vé máy bay tại Đà Nẵng chuyên bán vé máy bay quốc tế uy tín nhất tại Đà Nẵng, là đại lý vé máy bay tại Đà Nẵng, phòng vé máy bay Hải Tứ tự hào là đại lý của các hãng máy bay nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới